Prawo Ostatnia modyfikacja: 2020-10-01

Środki Trwałe

Środki trwałe stanowią nieodłączną część wielu firm. Rzadko zdarza się sytuacja, w której przedsiębiorca nie posiadałby w ewidencji środków trwałych jakiegokolwiek składnika majątku. Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące środków trwałych.

Pojęcie środków trwałych funkcjonuje zarówno w prawie podatkowym, jak i bilansowym. W polskim ustawodawstwie można wyróżnić trzy akty prawne normujące istotę środków trwałych. Są to:

 • ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (UoR),
 • ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
 • ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • budowle,
 • budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty,

Ponadto przewidywany okres ich używania powinien być dłuższym niż rok. Muszą być także wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Z definicji tej wynika, że konieczność dokonywania odpisów amortyzacyjnych wystąpi przy spełnieniu następujących warunków:

 • wartość składnika majątku przekracza 10 000 zł,
 • składnik majątku jest własnością lub współwłasnością dokonującego amortyzacji,
 • składnik majątku jest nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
 • składnik majątku jest kompletny i zdatny do użytku, ale w takim znaczeniu, w jakim będzie spełniał określoną funkcję w prowadzonej przez podatnika działalności,

Wartości niematerialne i prawne

W myśl art. 22b ust. 1 ustawy o PIT wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi amortyzacji są nabyte i nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 • spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego,
 • spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego,
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 • licencje,
 • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
 • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),

Amortyzacja środków trwałych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawia także istotę amortyzacji. Amortyzacja na gruncie prawa podatkowego oznacza rozłożenie w czasie kosztów związanych z wprowadzeniem do jednostki określonych składników majątku. Pozwala zaliczyć do kosztów elementy majątku, będące kosztem uzyskania przychodu, co w konsekwencji obniży dochód i tym samym wymiar płaconego podatku dochodowego. Zasady prowadzenia amortyzacji podatkowej są jednolite dla osób fizycznych i prawnych, a istniejące różnice nie mają charakteru fundamentalnego.

Ustawodawca wprowadził szereg obowiązków prawnych, których niedopełnienie powoduje niemożliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych, co wywołuje poważne skutki podatkowe, mogące mieć ogromne znaczenie dla danej jednostki, stąd znajomość prawidłowych zasad amortyzacji podatkowej należy do podstawowych elementów prowadzenia działalności.

Zarówno ustawa o PIT, jak i ustawa o CIT przewiduje, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 zł. Niemniej w przypadku, gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnik nie musi zaliczać składnika majątkowego do środków trwałych. Jeśli uzna to za uzasadnione, może jednak podjąć również przeciwną decyzję i wykazać taki składnik majątku w ewidencji środków trwałych. Wówczas możliwe będzie zastosowanie amortyzacji jednorazowej.

Rodzaje amortyzacji

Swoboda wyboru metod amortyzacji oraz stawek amortyzacyjnych dopuszczalna przez prawo bilansowe w praktyce ograniczona jest przez system podatkowy. Przepisy podatkowe wyznaczają obligatoryjne metody amortyzacji oraz narzucają wysokość stawek amortyzacyjnych, ograniczając tym samym okres i intensywność amortyzowania obiektów majątku trwałego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na podstawie planu amortyzacji sporządzonego z zastosowaniem stawek przewidzianych w wykazach. Możliwe są następujące metody amortyzowania środków trwałych:

 • liniowa,
 • degresywna,
 • stawki indywidualne,

Amortyzacja liniowa

Metoda liniowa polega na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych w ustalanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastosowaniem rocznej stawki określonej w wykazie stawek amortyzacyjnych. Wartość ustalonego rocznego odpisu jest kwotą stałą przez cały okres amortyzacji.

Istnieje także możliwość podwyższenia stawki w przypadku używania danego środka w złych warunkach lub bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych. Stawkę amortyzacji mnoży się wówczas przez zawarty w wykazie stawek współczynnik.

Podatnik może również zastosować stawki indywidualne pod warunkiem wprowadzenia danego środka trwałego po raz pierwszy do ewidencji oraz zaliczenie go do grupy środków używanych lub ulepszonych. Wyjątkiem są inwestycje w obcych środkach trwałych, które nie muszą być ulepszone lub używane.

Metoda degresywna

Degresywna metoda amortyzacji charakteryzuje się wysokimi kwotami rocznej amortyzacji w pierwszych latach użytkowania środka trwałego oraz krótszym niż w przypadku metody liniowej okresem dokonywania odpisów.

Degresywna metoda amortyzacji polega na tym, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w pierwszym roku używania samochodu przy zastosowaniu stawki podanej w Wykazie Stawek Amortyzacyjnych podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych - od jego wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne i ustalonej na początek kolejnych lat używania tego pojazdu. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych według metody liniowej (art. 22k ust. 1 updof i art. 16k ust. 1 updop).

Metoda jednorazowa

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł to pomoc de minimis udzielana małym podatnikom i nowym przedsiębiorcom. Jej limit w 2019 r. wynosi 50 tys. euro. Art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grup 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem aut osobowych). Odpisów dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej równowartości kwoty 50 tys. euro.

Ponadto, zgodnie ze znowelizowanym art. 22k ust. 14-21 ustawy o PIT, w sytuacji gdy podatnik dokona nabycia fabrycznie nowego środka trwałego do wartości 100 000 zł, to możliwe jest zastosowanie amortyzacji jednorazowej. Przy czym kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak mieć na względzie, że powyższy przepis dotyczy środków trwałych zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT. Oznacza to, że w ten sposób nie mogą być amortyzowane np. nieruchomości (budynki i budowle) oraz środki transportu.

KŚT - Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest to usystematyzowany zbiór obiektów majątku trwałego, którego celem jest m.in. ustalanie stawek odpisów amortyzacyjnych. Ostatnia klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r.

Biorąc pod uwagę zasady podziału obiektów w KŚT, można wyróżnić następującą strukturę symboli: grupa – symbol jednocyfrowy (np. 1), podgrupa – symbol dwucyfrowy (np. 12), rodzaj – symbol trzycyfrowy (123). Na pierwszym szczeblu podziału wyodrębnia się 10 grup środków trwałych:

 • Grupa 0 - Grunty,
 • Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i mieszkalnego,
 • Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 • Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne,
 • Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • Grupa 6 – Urządzenia techniczne,
 • Grupa 7 – Środki transportu,
 • Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
 • Grupa 9 – Inwentarz żywy,

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych został przedstawiony w załączniku nr 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawiera on podstawowe stawki amortyzacji, stosowane w różnych metodach amortyzacji.

SEST - System Ewidencji Środków Trwałych

System zapewnia pełną kontrolę nad majątkiem trwałym firmy, jak i wartościami niematerialnymi oraz prawnymi.

Wspiera procesy związane z:

 • Uwzględnieniem szczególnych przypadków amortyzacji (w tym sezonowej) oraz ulg inwestycyjnych,
 • Ograniczeniem wartości środka trwałego, dla której amortyzacja stanowi koszt uzyskania,
 • Księgowaniem odpisów amortyzacyjnych oraz dokumentów obrotu,
 • Otwarciem oraz zamknięciem roku obrachunkowego w dowolnym miesiącu kalendarzowym,

Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy

Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy Na podstawie wprowadzonych informacji o składnikach majątku, program oblicza odpisy amortyzacyjne oraz tworzy plan amortyzacyjny na aktualny rok oraz prognozy na lata następne, co umożliwia m.in. wybór korzystniejszej metody amortyzacyjnej.

Odpisy amortyzacyjne generowane są z uwzględnieniem metod amortyzacji:

 • liniowej,
 • degresywnej,
 • jednorazowej,

Inwentaryzacja majątku trwałego

Moduł Środki Trwałe pozwala wygenerować arkusze spisowe oraz w pełni rozliczyć inwentaryzację zgodnie z podziałem na pola spisowe wprowadzone w słowniku miejsc użytkowania.

Opcjonalnie możliwe jest także generowanie kodów kreskowych (np. na podstawie numerów inwentarzowych) wprost z systemu oraz wsparcie procesu inwentaryzacji kolektorami danych.

Wydruki i zestawienia

Poza standardowymi wydrukami tabel amortyzacyjnych w ujęciu bilansowym i podatkowym, istotnym ułatwieniem jest dostępność wydruków dokumentów przyjęcia, likwidacji, zmiany miejsca użytkowania czy zmiany danych środka trwałego. Użytkownik może również tworzyć własne wydruki definiowane oraz raporty.

Kokpit

Panel administracyjny (kokpit) – miejsce, w którym administrator lub użytkownik może wprowadzić zmiany dotyczące działania aplikacji, jej konfiguracji czy dostępności. Najczęściej spotykany w aplikacjach internetowych.

Autoryzacja

Aby zalogować się do systemu, musisz wpisać w okno przeglądarki adres internetowy http://st-pleszew.pl/ aby wyświetlić ekran logowania. Następnie możesz zalogować się przy użyciu swojego loginu oraz hasła, które zostało nadane przez administratora systemu. Jeżeli nie pamiętasz lub zgubiłeś hasło, zgłoś się do administratora w celu nadania nowego hasła do systemu.

Kokpit

Na stronie głównej panelu administracyjnego, zwanej Kokpitem, rozmieszczone są widgety. Są to boksy wyświetlające informacje o ilości rekordów występujących obecnie w systemie, klikając na dany boks, możemy szybko przejść do podglądu danego modułu.

Menu

Menu główne – menu zawierające wszystkie dostępne sekcje panelu administracyjnego. Są one pogrupowane według przeznaczenia – wystarczy wskazać grupę kursorem myszy aby zobaczyć, jakie sekcje się w niej znajdują.

Każda sekcja zawiera zakładki, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności całego systemu. Aby wybrać interesującą funkcjonalność, rozwiń sekcję panelu. Np. żeby wyświetlić "Osoby odpowiedzialne" w systemie, należy kliknąć w sekcję "Słowniki", następnie w zakładkę "Osoby odpowiedzialne".

Każda sekcja zawiera zakładki, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności całego systemu. Aby wybrać interesującą funkcjonalność, rozwiń sekcję panelu. Np. żeby wyświetlić "Osoby odpowiedzialne" w systemie, należy kliknąć w sekcję "Słowniki", następnie w zakładkę "Osoby odpowiedzialne".

Sekcje i zakładki występujące w systemie

Kokpit strona główna systemu, na której znajdują się widgety

Środki trwałe sekcja pozwalająca na zarządzanie środkami trwałymi

 • Ewidencja podgląd i zarządzanie środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi
 • Dokumenty obrotowe dokumenty obrotowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Okres rozliczeniowy księgowanie okresów rozliczeniowych

Wyposażenie sekcja pozwalająca na zarządzanie wyposażeniem

 • Ewidencja podgląd i zarządzanie środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi
 • Dokumenty obrotowe dokumenty obrotowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Inwentaryzacja sekcja pozwalająca na dokonywanie spisów z natury

 • Spisy inwentaryzacyjne zarządzanie spisami inwentaryzacyjnymi

Słowniki listy zawierające często wykorzystywane dane

 • Miejsca użytkowania zarządzanie miejscami użytkowania
 • Klasyfikacja budżetowa zarządzanie klasyfikacjami budżetowymi
 • Osoby odpowiedzialne zarządzanie osobami odpowiedzialnymi
 • Klasyfikacja Środków Trwałych zarządzanie klasyfikacją środków trwałych
 • Stan środka trwałego zarządzanie stanami środków trwałych
 • Konta księgowe ŚT zarządzanie kontami księgowymi środków trwałych
 • Konta księgowe amortyzacji środków trwałych zarządzanie kontami księgowymi amortyzacji środków trwałych
 • Projekty zarządzanie projektami

Użytkownicysekcja pozwalająca na definiowanie użytkowników systemu i zarządzanie prawami

 • Role użytkowników dodawanie i zarządzanie prawami do systemu
 • Użytkownicy systemu zarządzanie kontami użytkowników, nadawanie ról systemowych
 • Edycja konta edycja konta użytkownika

Konfiguracjasekcja z podstawową konfiguracja systemu

 • Ustawienia systemu podstawowe ustawienia systemu
 • Przedsiębiorstwo informacje o przedsiębiorstwie
 • Kopia bazy danych pobranie kopii bazy danych systemu
 • Dokumentacja instrukcja obsługii systemu
 • Kontakt informacje kontaktowe

Zakończsekcja z podstawową konfiguracja systemu

Przyciski

klasy przycisków, następny, szukaj, sortowanie,

Komunikaty

alerty

Inne

słowniki - statusy

Moduł Środki Trwałe

Ewidencja aktywów

Dodawanie

Edycja

Podgląd

Karta informacyjna

Zmiany stawek

Modernizacje

Plany amortyzacji

Dokumenty obrotowe

OT

MMW/MMP

PT

LT

Raporty

Etykiety

Moduł Wyposażenie

Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych. Przy czym niezaliczanie składników do środków trwałych może następować ze względu na przewidywany okres używania danego składnika majątku. Gdyby majątek nabyty dla celów prowadzonej firmy wykorzystywany był krócej niż rok, nie spełniłby warunku uznania go za środek trwały, a tym samym powinien zostać zaliczony do wyposażenia.

Moduł wyposażenie pozwala na kompleksowe prowadzenie ewidencji sprzętu (wyposażenia) i wszystkich związanych z nim działań (zakup, przeniesienie, przekazanie, likwidacja). Zarządzanie dokumentami obrotowymi wyposażenia. Generowanie i drukowanie etykiet dla wyposażenia. Przeprowadzanie spisu z natury.

Ewidencja wyposażenia

tabela przedstawiająca wyposażenie przedsiębiorstwa, które można wyszukiwać i sortować. W celu wyświetlenia tabeli należy wejść w zakładkę Wyposażenie > Ewidencja

Dodawanie

W celu dodania nowego wyposażenia do systemu należy wejść w zakładkę Wyposażenie > Ewidencja następnie kliknąć przycisk "Dodaj wyposażenie"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących nowego wyposażenia

Formularz tworzenia nowego wyposażenia jest złożony (posiada kilka relacji / zależności).

 • Dokument OT w momencie dodawania wyposażenia, automatycznie tworzy się dokument przyjęcia (OT).
 • Dostawca opcjonalnie możemy dodać informację o dostawcy i sposobie przyjęcia wyposażenia
 • Dane podstawowe dane dotyczące wyposażenia, w tym powiązanie z miejscem użytkowania, osobą odpowiedzialną, klasyfikacją budżetową i KŚT, a także określenie jednostki miary. Dane z którymi możemy powiązać wyposażenie zdefiniowano w zakładce Słowniki.
 • Wartość określenie ilości i ceny przyjmowanego wyposażenia

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Powrót" w celu anulowania zapisu.

Edycja

W celu edycji istniejącego wyposażenia należy z podglądu wyposażenia kliknąć przycisk "Edytuj"

Kolejnym krokiem jest edycja danych i zapisanie klikając przycisk "Zapisz" lub anulować edycję, klikając przycisk "Anuluj"

Nie można edytować rekordu?

Jeśli wykonano akcje (np. przesunięcie / likwidację) to edycja rekordu nie jest możliwa.

Podgląd

W celu podglądu pełnych informacji o wyposażeniu należy z podglądu wyposażenia kliknąć przycisk "Edytuj/Podgląd"

Widoczne informacje na temat wyposażenia w zakładce "Edycja"

Widoczne informacje na temat dokumentów obrotowych, które dotyczą danego wyposażenia w zakładce "Historia dokumentów obrotowych"

Karta informacyjna

W celu wydruku informacji o wyposażeniu należy z podglądu wyposażenia kliknąć przycisk "PDF"

Informacje dotyczące wyposażenia w formacie PDF do wydruku

Dokumenty obrotowe

tabela przedstawiająca dokumenty obrotowe, które można wyszukiwać i sortować. W celu wyświetlenia tabeli należy wejść w zakładkę Wyposażenie > Dokumenty obrotowe

Podgląd pojedyńczego dokumentu obrotowego

W celu podglądu pojedyńczego dokumentu obrotowego należy z podglądu wszystkich dokumentów obrotowych kliknąć przycisk "Podgląd"

Wydruk pojedyńczego dokumentu obrotowego

W celu wydruku pojedyńczego dokumentu obrotowego należy z podglądu wszystkich dokumentów obrotowych kliknąć przycisk "PDF"

Zestawienie dokumentów obrotowych

W celu wygenerowania zestawienia dokumentów obrotowych należy z podglądu wszystkich dokumentów obrotowych kliknąć przycisk "Zestawienie dokumentów"

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie okresu czasowego i kliknięcie przycisku "Zapisz" w celu wygenerowania zestawienia lub anulować, klikając przycisk "Anuluj"

Czy muszę wybrać okres czasowy?

Jeśli nie wybierzemy daty początkowej i daty końcowej lub miejsca użytkowania, wygenerowane zestawienie będzie dotyczyć wszystkich miejsc użytkowania i całościowego przedziału czasowego.

Przykład wygenerowanego zestawienia dokumentów obrotowych dla wyposażenia

Zestawienia sumują wartości dla każdego miejsca użytkowania. Przykład:

OT - protokół przyjęcia

Dowód księgowy OT to dokument przyjęcia nowego środka trwałego. Przekazanie go do eksploatacji wprowadza do ewidencji przychód składników rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa z zakupu, jak i środków trwałych używanych, wytworzonych we własnym zakresie i ulepszonych. Wskazuje osobę za niego odpowiedzialną, miejsce jego użytkowania, lub przeznaczenie. Wypełniony dokument przyjęcia środka trwałego należy umieścić w dokumentach księgowych.

Dokument OT w momencie dodawania wyposażenia, automatycznie tworzy się dokument przyjęcia (OT).

Przykład dokumentu OT

MMW/MMP - protokoły przekazania

Dokument związany z "przesunięciem" / "przeniesieniem" wyposażenia. Zmiana dotyczy miejsca w którym to wyposażenie jest użytkowane.

Operacja przesunięcia

W celu udokumentowania operacji przesunięcia należy wejść w zakładkę Wyposażenie > Ewidencja

Wyszukać wyposażenie, które planujemy przenieść, następnie kliknąć przycisk "MMW/P"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących przesunięcia wyposażenia (zmiany miejsca użytkowania)

Przykład: Przenosimy Niszczarkę z Warsztatu do Administracji.

Uwaga! Pamiętaj o wybraniu z listy nowego miejsca użytkowania, do którego będzie przeniesione wyposażenie. Przenieść można dowolną liczbę (ilość) dostępnego wyposażenia lub całość.

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Anuluj" w celu anulowania zapisu.

Zostały utworzone dwa nowe dokumenty obrotowe MMW (wydania) i MMP (przyjęcia).

Status przeniesionego wyposażenia został zmieniony z "w użyciu" na "zlikwidowany"

W tabeli wyposażenia widnieje już wyposażenie w nowym miejscu użytkowania

Dokument MMW - podgląd.

Dokument MMP - podgląd.

PT - protokół przekazania

Protokół przekazania sporządza się w przypadku przekazania środka trwałego / wyposażenia innej jednostce oraz nieodpłatnego przejęcia środka trwałego z innej jednostki. Przy czym, z uwagi na to, że zgodnie z obowiązującymi zasadami prowadzić należy jedną ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych / wyposażenia dla całej jednostki, niezależnie od ilości zakładów, zatem przesunięcia środków trwałych między poszczególnymi miejscami w ramach jednostki nie wymagają sporządzenia dokumentu PT.

Operacja przekazania

W celu udokumentowania operacji przekazania należy wejść w zakładkę Wyposażenie > Ewidencja

Wyszukać wyposażenie, które planujemy przekazać, następnie kliknąć przycisk "PT"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących przekazania wyposażenia

Przykład: Przekazujemy Kalkulator znajdujący się w Administracji do zewnętrznego przedsiębiorstwa

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Anuluj" w celu anulowania zapisu.

Wyposażenie zostało przekazane, a status przekazanego wyposażenia został zmieniony z "w użyciu" na "przekazany".

W dokumentach obrotowych utworzony został nowy dokument przekazania (PT).

Dokument PT - podgląd.

LT - protokół likwidacji

Jednym ze sposobów zakończenia użytkowania środka trwałego / wyposażenia jest jego fizyczna likwidacja, udokumentowana i zaewidencjonowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. System umożliwia ewidencjonowanie zakończenia procesu eksploatacji środka trwałego poprzez jego likwidację.

Operacja likwidacji

W celu udokumentowania operacji likwidacji należy wejść w zakładkę Wyposażenie > Ewidencja

Wyszukać wyposażenie, które planujemy zlikwidować, następnie kliknąć przycisk "LT"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących likwidacji wyposażenia

Przykład: Likwidujemy Klucz dynamometryczny znajdujący się w Narzędziowni

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Anuluj" w celu anulowania zapisu.

Wyposażenie zostało zlikwidowane, a status zlikwidowanego wyposażenia został zmieniony z "w użyciu" na "zlikwidowany".

W dokumentach obrotowych utworzony został nowy dokument likwidacji (LT).

Dokument LT - podgląd.

Raporty

W celu wygenerowania raportu ewidencji wyposażenia należy wejść w zakładkę Wyposażenie > Ewidencja następnie kliknąć przycisk "Raporty"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych i wybór typu wydruku

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Powrót" w celu anulowania zapisu.

System posiada 3 główne typy wydruków ewidencji wyposażenia

Raport ewidencji wyposażenia - przykład.

System oferuje duży wybór parametrów dla generowania raportu

Etykiety

Program umożliwia, na podstawie wprowadzonych danych opisujących środki trwałe / wyposażenie, na wydrukowanie etykiet z danymi przeznaczonymi do oznaczania posiadanych środków trwałych / wyposażenia. Ten sposób oznakowania ułatwia przeprowadzanie inwentaryzacji (spis z natury).

Wygenerowanie pojedyńczej etykiety

W celu wygenerowania pojedyńczej etykiety dla wyposażenia należy wejść w zakładkę Wyposażenie > Ewidencja następnie kliknąć przycisk "Etykieta"

Pojedyńcza etykieta - przykład.

Wygenerowanie grupy etykiet

W celu wygenerowania grupy etykiety dla wyposażenia należy wejść w zakładkę Wyposażenie > Ewidencja następnie kliknąć przycisk "Etykiety"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych i wybór zakresu dla grupy etykiet.

Uwaga! Pozostawiając formularz pusty, system wygeneruje etykiety dla całego wyposażenia.

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu wygenerowania etykiet lub przycisk "Powrót" w celu anulowania wygenerowania etykiet.

Grupa etykiet - przykład.

System oferuje duży wybór parametrów dla generowania grupy etykiet

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja to ogół czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, jak też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas wykonania spisu faktycznego (stan rzeczywisty), a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

System pozwala na przeprowadzanie inwentaryzacji, a także rozłożenie jej w czasie. Funkcja ta jest niezwykle przydatna dla przedsiębiorstw posiadających bogaty asortyment. Funkcjonalność pozwala na inwentaryzacje bez blokowania codziennej pracy.

Spisy inwentaryzacyjne

Spis z natury powinien dostarczać obiektywnych informacji o potwierdzeniu istnienia poszczególnych składników majątkowych. Osiągnięcie tego celu jest możliwe tylko wtedy, gdy spis z natury następuje w sposób komisyjny, osoby dokonujące pomiaru i rejestracji poszczególnych składników majątku zaś to osoby, którym można zaufać, gdyż nie są zainteresowane wynikami spisu. Za takie osoby nie można uznać tych, którym zostały powierzone określone składniki majątku. Odpowiadają one bowiem za ich należyte przechowywanie, rozchodowanie i wykorzystanie.

tabela wszystkich spisów inwentaryzacyjnych, które można wyszukiwać i sortować. Widoczne spisy inwentaryzacyjne mogą posiadać status "w trakcie" lub "zakończone".

Dodawanie

W celu dodania nowego spisu inwentaryzacyjnego do systemu należy wejść w zakładkę Inwentaryzacja > Spisy inwentaryzacyjne następnie kliknąć przycisk "Dodaj spis inwentaryzacyjny"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących nowego spisu inwentaryzacyjnego

Formularz tworzenia nowego spisu inwentaryzacyjnego jest złożony (posiada kilka relacji / zależności).

 • Typ wybór modułu dla którego tworzony jest spis inwentaryzacyjny (środki trwałe lub wyposażenie)
 • Komisja możliwość wprowadzenia osób dokonujących spisu z natury. (Format - imię i nazwisko - kolejne osoby oddzielone przecinkiem)
 • Miejsce użytkowania określenie miejsca użytkowania, którego ma dotyczyć spis. Pozostawiając pole puste, spis zostanie utworzony dla wszystkich miejsc użytkowania.

Przykład prawidłowo wypełnionego formularza tworzenia nowego spisu inwentaryzacyjnego

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Powrót" w celu anulowania zapisu.

Nowy spis inwentaryzacyjny został pomyślnie dodany.

Edycja

Edycja spisu inwentaryzacyjnego

W celu edycji istniejącego spisu inwentaryzacyjnego należy z podglądu wszystkich spisów inwentaryzacyjnych kliknąć przycisk "Edytuj"

Kolejnym krokiem jest edycja danych i zapisanie klikając przycisk "Zapisz" lub anulować edycję, klikając przycisk "Anuluj"

Jak wygląda edycja?

Edytować można tylko numer spisu i skład komisji, w otwartym spisie inwentaryzacyjnym nie można edytować jego zawartości. Jeśli wystąpiła pomyłka przy tworzeniu spisu inwentaryzacyjnego, usuń go.

Usuwanie

W celu usunięcia istniejącego spisu inwentaryzacyjnego należy z podglądu wszystkich spisów inwentaryzacyjnych kliknąć przycisk "Usuń"

Upewnij się, czy chcesz usunąć spis inwentaryzacyjny, jeśli tak to należy kliknąć przycisk "Tak, usuń" jeśli chcesz anulować usunięcie, kliknij "Nie"

Dla przykładu. Spis inwentaryzacyjny numer 6/2020 z dnia 12-10-2020 roku został usunięty

Czy mogę usunąć zakończony spis inwentaryzacyjny?

Zakończonego spisu inwentaryzacyjnego nie można usuwać z systemu.

Podgląd

W celu podglądu zawartości spisu inwentaryzacyjnego należy kliknąć przycisk "Podgląd"

Otrzymujemy wgląd do wszystkich pozycji inwentaryzacji danego spisu inwentaryzacyjnego. Widok szczegółowy w zakładce Pozycje inwentaryzacji

Widok sumaryczny w zakładce Podsumowanie inwentaryzacji

Jak pracować ze spisem inwentaryzacyjnym?

To właśnie w "Podglądzie" spisu inwentaryzacyjnego wykonujemy wszystkie czynności, od wygenerowania arkusza spisowego (inwentaryzacyjnego), wprowadzanie stanów faktycznych po generowanie różnic inwentaryzacyjnych i zakończenie spisu inwentaryzacyjnego. Więcej informacji poniżej.

Arkusze inwentaryzacyjne

W celu wygenerowania arkuszy inwentaryzacyjnych (spisowych) - dla osób spisujących, należy kliknąć przycisk "Generuj arkusz spisowy" z podglądu spisu inwentaryzacyjnego

Następnie zostaną automatycznie wygenerowane arkusze inwentaryzacyjne, które należy pobrać i wydrukować.

Osoby wyznaczone do przeprowadzenia spisu z natury majątku przedsiębiorstwa mogą przystępować do spisów.

Inwentaryzacja

Jeśli osoba odpowiedzialna za wprowadzanie wartości spisanych podczas inwentaryzacji otrzymała kompletne lub częściowe arkusze inwentaryzacyjne, może przystąpić do wprowadzania stanów inwentaryzacyjnych danego spisu.

System domyślnie ustawił ilości zgodnie z systemowymi, w celu szybszej i łatwiejszej aktualizacji danych.

W celu dodania ilości z arkuszy inwentaryzacyjnych, należy odszukać dany rekord i wpisać ilość z arkusza inwentaryzacyjnego w pole ilość, po wpisaniu należy odkliknąć myszką i kliknąć przycisk "Zapisz", który automatycznie pojawi się przy rekordzie.

Spójrz na poniższy przykład. Agregat śniegowy o numerze inwentaryzacyjnym 5/WM.

Okazało się, że po przeprowadzeniu spisu z natury, jego ilość wynosi 0. Należy ten stan rzeczy odnotować w systemie. Wpisując w pole "Stan inwentaryzacyjny" ilość 0 i odkliknąć pole myszką. Ukaże się przycisk "Zapisz", który należy kliknąć.

System odnotował zmianę, można wprowadzać dalsze zmiany.

System pozwala na przeprowadzanie inwentaryzacji rozłożonej w czasie. Funkcja ta jest przydatna dla przedsiębiorstw posiadających bogaty asortyment. Funkcjonalność pozwala na inwentaryzacje bez blokowania codziennej pracy.

Uwaga! Wartości wprowadzone zapisują się automatycznie. Gdy zaktualizujemy kilka rekordów, możemy opuścić dany spis inwentaryzacyjny, dane zostaną zapisane automatycznie, kolejnego dnia można wprowadzać dalsze zmiany.

Różnice inwentaryzacyjne

W celu wygenerowania zestawienia różnic inwentaryzacyjnych należy kliknąć przycisk "Generuj zestawienie różnic" z podglądu spisu inwentaryzacyjnego

Następnie zostaną automatycznie wygenerowane różnice inwentaryzacyjne, które należy pobrać i wydrukować.

Arkusz przedstawia ilość kartotekową (systemową) i ilość spisaną (spisaną w spisie inwentaryzacyjnym i wprowadzoną do systemu), niedobory i nadwyżki.

Sumy niedoborów i nadwyżek dla każdego miejsca użytkowania.

Uwaga! Różnice inwentaryzacyjne można generować w dowolnym czasie trwania spisu inwentaryzacyjnego jak i po jego zakończeniu.

Zakończenie spisu

W celu zakończenia spisu inwentaryzacyjnego należy kliknąć przycisk "Zakończ spis" z podglądu spisu inwentaryzacyjnego

Spis jest automatycznie zakończony, ustawiana data zakończenia i archiwizowany, widoczny na podglądzie wszystkich spisów inwentaryzacyjnych.

Uwaga! Spis inwentaryzacyjny, który został zakończony, nie może byc już modyfikowany i usuwany z systemu.

Słowniki

Słownikiem określa się pewną kategorię wartości (np. liczbowych czy tekstowych), która występuje pod określoną nazwą i umożliwia dokonywanie kategoryzacji.

Miejsca użytkowania

W systemie możliwe jest zdefiniowanie miejsc użytkowania środków trwałych / wyposażenia, ułatwiające późniejsze wykorzystanie prowadzonej w programie ewidencji do celów np. inwentaryzacji. Środek trwały lub wyposażenie może być wiązany ze zdefiniowanym miejscem użytkowania w czasie wprowadzania środka do ewidencji lub w dowolnym późniejszym momencie użytkowania środka. Możliwa jest również zmiana miejsca użytkowania oraz pozostawanie środka bez określonego miejsca użytkowania (brak miejsca użytkowania).

Miejsca użytkowania

tabela wszystkich miejsc użytkowania systemu, które można wyszukiwać i sortować

Dodawanie miejsca użytkowania

W celu dodania nowego miejsca użytkowania do systemu należy wejść w zakładkę Słowniki > Miejsca użytkowania następnie kliknąć przycisk "Dodaj miejsce użytkowania"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących nowego miejsca użytkowania

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Powrót" w celu anulowania zapisu.

Edycja miejsca użytkowania

W celu edycji istniejącego miejsca użytkowania należy z podglądu wszystkich miejsc użytkowania kliknąć przycisk "Edytuj"

Kolejnym krokiem jest edycja danych i zapisanie klikając przycisk "Zapisz" lub anulować edycję, klikając przycisk "Anuluj"

Usuwanie miejsca użytkowania

W celu usunięcia istniejącego miejsca użytkowania należy z podglądu wszystkich miejsc użytkowania kliknąć przycisk "Usuń"

Wyświetlony zostanie komunikat, czy na pewno chcesz usunąć dany rekord. Usunięcie rekordu z systemu jest trwałe.

Kliknij przycisk "Nie" jeśli nie chcesz usunąć rekordu z systemu, kliknij przycisk "Tak, usuń" jeśli chcesz usunąć trwale rekord z systemu.

Nie można usunąć rekordu?

Jeśli rekord został przypisany do środka trwałego lub wyposażenia to nie może on zostać usunięty.

Klasyfikacja budżetowa

Jednolita klasyfikacja pogrupowania dochodów jak i wydatków budżetowych, która umożliwia dogłębną analizę (porównanie) założeń społeczno-gospodarczych państwa ze źródłami dochodów i wydatków budżetowych. Środek trwały lub wyposażenie może być wiązany ze zdefiniowaną klasyfikacją budżetową w czasie wprowadzania środka do ewidencji lub w dowolnym późniejszym momencie użytkowania środka. Możliwa jest również zmiana klasyfikacji budżetowej oraz pozostawanie środka bez określonej klasyfikacji budżetowej (brak klasyfikacji budżetowej).

Klasyfikacja budżetowa

tabela wszystkich klasyfikacji budżetowych systemu, które można wyszukiwać i sortować

Dodawanie klasyfikacji budżetowej

W celu dodania nowej klasyfikacji budżetowej do systemu należy wejść w zakładkę Słowniki > Klasyfikacja budżetowa następnie kliknąć przycisk "Dodaj klasyfikację budżetową"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących nowej klasyfikacji budżetowej

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Powrót" w celu anulowania zapisu.

Edycja klasyfikacji budzetowej

W celu edycji istniejącej klasyfikacji budżetowej należy z podglądu wszystkich klasyfikacji budżetowych kliknąć przycisk "Edytuj"

Kolejnym krokiem jest edycja danych i zapisanie klikając przycisk "Zapisz" lub anulować edycję, klikając przycisk "Anuluj"

Usuwanie klasyfikacji budżetowej

W celu usunięcia istniejącej klasyfikacji budżetowej należy z podglądu wszystkich klasyfikacji budżetowych kliknąć przycisk "Usuń"

Wyświetlony zostanie komunikat, czy na pewno chcesz usunąć dany rekord. Usunięcie rekordu z systemu jest trwałe.

Kliknij przycisk "Nie" jeśli nie chcesz usunąć rekordu z systemu, kliknij przycisk "Tak, usuń" jeśli chcesz usunąć trwale rekord z systemu.

Nie można usunąć rekordu?

Jeśli rekord został przypisany do środka trwałego lub wyposażenia to nie może on zostać usunięty.

Osoby odpowiedzialne

W programie możliwe jest utworzenie listy osób odpowiedzialnych za nadzór nad środkami trwałymi / wyposażeniem. Ułatwia to później ustalenie odpowiedzialności pracowników za środki trwałe. Środek trwały lub wyposażenie może być wiązany z osobą odpowiedzialną za jego użytkowanie w dowolnym momencie użytkowania środka. Możliwa jest również zmiana osoby odpowiedzialnej oraz pozostawanie środka bez oddawania pod nadzór konkretnego pracownika (brak osoby odpowiedzialnej).

Osoby odpowiedzialne

tabela wszystkich osób odpowiedzialnych, które można wyszukiwać i sortować

Dodawanie osoby odpowiedzialnej

W celu dodania nowej osoby odpowiedzialnej do systemu należy wejść w zakładkę Słowniki > Osoby odpowiedzialne następnie kliknąć przycisk "Dodaj osobę odpowiedzialną"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących nowej osoby odpowiedzialnej

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Powrót" w celu anulowania zapisu.

Edycja osoby odpowiedzialnej

W celu edycji istniejącej osoby odpowiedzialnej należy z podglądu wszystkich osób odpowiedzialnych kliknąć przycisk "Edytuj"

Kolejnym krokiem jest edycja danych i zapisanie klikając przycisk "Zapisz" lub anulować edycję, klikając przycisk "Anuluj"

Usuwanie osoby odpowiedzialnej

W celu usunięcia istniejącej osoby odpowiedzialnej należy z podglądu wszystkich osób odpowiedzialnych kliknąć przycisk "Usuń"

Wyświetlony zostanie komunikat, czy na pewno chcesz usunąć dany rekord. Usunięcie rekordu z systemu jest trwałe.

Kliknij przycisk "Nie" jeśli nie chcesz usunąć rekordu z systemu, kliknij przycisk "Tak, usuń" jeśli chcesz usunąć trwale rekord z systemu.

Nie można usunąć rekordu?

Jeśli rekord został przypisany do środka trwałego lub wyposażenia to nie może on zostać usunięty.

Klasyfikacja Środków Trwałych

Podstawą do automatyzacji niektórych czynności w programie jest Klasyfikacja Środków Trwałych / wyposażenia i związany z nią wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, określony aktualnymi przepisami w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych / wyposażenia. Odpowiednia baza, zawierająca te dane, jest dostarczana wraz z systemem. Ze względu na możliwe zmiany przepisów, wskazane jest przed rozpoczęciem wykorzystywania programu oraz po wydaniu nowych przepisów przejrzenie bazy i ewentualne dokonanie zmian.

Klasyfikacja Środków Trwałych

tabela wszystkich klasyfikacji środków trwałych, które można wyszukiwać i sortować

Dodawanie klasyfikacji środka trwałego

W celu dodania nowej klasyfikacji środka trwałego do systemu należy wejść w zakładkę Słowniki > Klasyfikacja Środków Trwałych następnie kliknąć przycisk "Dodaj klasyfikację rodzajową"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących nowej klasyfikacji środka trwałego

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Powrót" w celu anulowania zapisu.

Edycja klasyfikacji środka trwałego

W celu edycji istniejącej klasyfikacji środka trwałego należy z podglądu wszystkich klasyfikacji rodzajowych kliknąć przycisk "Edytuj"

Kolejnym krokiem jest edycja danych i zapisanie klikając przycisk "Zapisz" lub anulować edycję, klikając przycisk "Anuluj"

Usuwanie klasyfikacji środka trwałego

W celu usunięcia istniejącej klasyfikacji środka trwałego należy z podglądu wszystkich klasyfikacji rodzajowych kliknąć przycisk "Usuń"

Wyświetlony zostanie komunikat, czy na pewno chcesz usunąć dany rekord. Usunięcie rekordu z systemu jest trwałe.

Kliknij przycisk "Nie" jeśli nie chcesz usunąć rekordu z systemu, kliknij przycisk "Tak, usuń" jeśli chcesz usunąć trwale rekord z systemu.

Nie można usunąć rekordu?

Jeśli rekord został przypisany do środka trwałego lub wyposażenia to nie może on zostać usunięty.

Stan Środka Trwałego

tabela wszystkich stanów środków trwałych, które można wyszukiwać i sortować

Dodawanie stanu środka trwałego

W celu dodania stanu środka trwałego do systemu należy wejść w zakładkę Słowniki > Stan środka trwałego następnie kliknąć przycisk "Dodaj stan środka trwałego"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących stanu środka trwałego

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Powrót" w celu anulowania zapisu.

Edycja stanu środka trwałego

W celu edycji stanu środka trwałego należy z podglądu wszystkich stanów środków trwałych kliknąć przycisk "Edytuj"

Kolejnym krokiem jest edycja danych i zapisanie klikając przycisk "Zapisz" lub anulować edycję, klikając przycisk "Anuluj"

Usuwanie stanu środka trwałego

W celu usunięcia stanu środka trwałego należy z podglądu wszystkich stanów środków trwałych kliknąć przycisk "Usuń"

Wyświetlony zostanie komunikat, czy na pewno chcesz usunąć dany rekord. Usunięcie rekordu z systemu jest trwałe.

Kliknij przycisk "Nie" jeśli nie chcesz usunąć rekordu z systemu, kliknij przycisk "Tak, usuń" jeśli chcesz usunąć trwale rekord z systemu.

Nie można usunąć rekordu?

Jeśli rekord został przypisany do środka trwałego lub wyposażenia to nie może on zostać usunięty.

Konta księgowe środków trwałych

tabela wszystkich kont księgowych środków trwałych, które można wyszukiwać i sortować

Dodawanie konta księgowego środka trwałego

W celu dodania konta księgowego środka trwałego do systemu należy wejść w zakładkę Słowniki > Konta księgowe ŚT następnie kliknąć przycisk "Dodaj konto księgowe"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących konta księgowego środka trwałego

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Powrót" w celu anulowania zapisu.

Edycja konta księgowego środka trwałego

W celu edycji konta księgowego środka trwałego należy z podglądu wszystkich kont księgowych kliknąć przycisk "Edytuj"

Kolejnym krokiem jest edycja danych i zapisanie klikając przycisk "Zapisz" lub anulować edycję, klikając przycisk "Anuluj"

Usuwanie konta księgowego środka trwałego

W celu usunięcia konta księgowego środka trwałego należy z podglądu wszystkich kont księgowych kliknąć przycisk "Usuń"

Wyświetlony zostanie komunikat, czy na pewno chcesz usunąć dany rekord. Usunięcie rekordu z systemu jest trwałe.

Kliknij przycisk "Nie" jeśli nie chcesz usunąć rekordu z systemu, kliknij przycisk "Tak, usuń" jeśli chcesz usunąć trwale rekord z systemu.

Nie można usunąć rekordu?

Jeśli rekord został przypisany do środka trwałego lub wyposażenia to nie może on zostać usunięty.

Konta księgowe amortyzacji środków trwałych

tabela wszystkich kont księgowych amortyzacji środków trwałych, które można wyszukiwać i sortować

Dodawanie konta księgowego amortyzacji środka trwałego

W celu dodania konta księgowego amortyzacji środka trwałego do systemu należy wejść w zakładkę Słowniki > Konta księgowe amortyzacji ŚT następnie kliknąć przycisk "Dodaj konto księgowe amortyzacji"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących konta księgowego amortyzacji środka trwałego

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Powrót" w celu anulowania zapisu.

Edycja konta księgowego amortyzacji środka trwałego

W celu edycji konta księgowego amortyzacji środka trwałego należy z podglądu wszystkich kont księgowych amortyzacji kliknąć przycisk "Edytuj"

Kolejnym krokiem jest edycja danych i zapisanie klikając przycisk "Zapisz" lub anulować edycję, klikając przycisk "Anuluj"

Usuwanie konta księgowego amortyzacji środka trwałego

W celu usunięcia konta księgowego amortyzacji środka trwałego należy z podglądu wszystkich kont księgowych amortyzacji kliknąć przycisk "Usuń"

Wyświetlony zostanie komunikat, czy na pewno chcesz usunąć dany rekord. Usunięcie rekordu z systemu jest trwałe.

Kliknij przycisk "Nie" jeśli nie chcesz usunąć rekordu z systemu, kliknij przycisk "Tak, usuń" jeśli chcesz usunąć trwale rekord z systemu.

Nie można usunąć rekordu?

Jeśli rekord został przypisany do środka trwałego lub wyposażenia to nie może on zostać usunięty.

Projekty

tabela wszystkich projektów, które można wyszukiwać i sortować

Dodawanie projektu

W celu dodania projektu do systemu należy wejść w zakładkę Słowniki > Projekty następnie kliknąć przycisk "Dodaj projekt"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących nowego projektu

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Powrót" w celu anulowania zapisu.

Edycja projektu

W celu edycji projektu należy z podglądu wszystkich projektów kliknąć przycisk "Edytuj"

Kolejnym krokiem jest edycja danych i zapisanie klikając przycisk "Zapisz" lub anulować edycję, klikając przycisk "Anuluj"

Usuwanie projektu

W celu usunięcia projektu należy z podglądu wszystkich projektów kliknąć przycisk "Usuń"

Wyświetlony zostanie komunikat, czy na pewno chcesz usunąć dany rekord. Usunięcie rekordu z systemu jest trwałe.

Kliknij przycisk "Nie" jeśli nie chcesz usunąć rekordu z systemu, kliknij przycisk "Tak, usuń" jeśli chcesz usunąć trwale rekord z systemu.

Nie można usunąć rekordu?

Jeśli rekord został przypisany do środka trwałego lub wyposażenia to nie może on zostać usunięty.

Użytkownicy systemu

System przeznaczony jest do pracy wielostanowiskowej, tzn. umożliwia równoczesną pracę wielu użytkownikom za pośrednictwem sieci komputerowej. W związku z tym celowe jest wprowadzenie mechanizmów identyfikacji poszczególnych pracowników, oraz udostępnienie każdemu z nich tylko takiej części systemu, która wiąże się z jego obowiązkami. Zarządzanie listą użytkowników systemu oraz kontrola ich uprawnień należy do wyróżnionego użytkownika, tzw. administratora systemu. Administrator ma pełnię praw - nie można mu ich odebrać (jedyną dopuszczalną operacją w stosunku do administratora jest zmiana nazwiska i hasła).

Role użytkowników

Dostępne jest włączenie lub wyłączenie możliwości wykonania, a także wyświetlania większości funkcji w systemie i przypisywanie ról do użytkowników systemu.

Role użytkowników

tabela wszystkich ról użytkowników systemu, które można wyszukać i sortować

Dodawanie roli użytkownika

W celu dodania nowej roli użytkownika należy wejść w zakładkę Użytkownicy > Role użytkowników i dodać nową rolę (np. pracownik, kasjerzy, księgowi). Należy kliknąć przycisk "Dodaj role"

Kolejnym krokiem jest wpisanie nazwy nowej roli i zaznaczenie poziomów dostępu do systemu, do wyboru mamy dodawanie / edycję / podgląd / usuwanie dla każdego modułu systemu.

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Powrót" w celu anulowania zapisu.

Edycja roli użytkownika

W celu edycji istniejącej roli użytkownika systemu należy z podglądu wszystkich ról systemu kliknąć przycisk "Edytuj"

Kolejnym krokiem jest edycja wybranej roli i zapisanie danych klikając przycisk "Zapisz zmiany" lub anulować edycję, klikając przycisk "Anuluj"

Usuwanie roli użytkownika

W celu usunięcia roli użytkownika systemu należy z podglądu wszystkich ról systemu kliknąć przycisk "Usuń"

Wyświetlony zostanie komunikat, czy na pewno chcesz usunąć dany rekord. Usunięcie rekordu z systemu jest trwałe.

Kliknij przycisk "Nie" jeśli nie chcesz usunąć rekordu z systemu, kliknij przycisk "Tak, usuń" jeśli chcesz usunąć trwale rekord z systemu.

Użytkownicy systemu

Funkcja administrator

posiada najwyższe prawa do zarządzania systemem, nie można mu ich odebrać

 • wprowadzanie do systemu nowych użytkowników, edycja i usuwanie istniejących,
 • zmianę danych użytkownika,
 • przyznawanie i odbieranie uprawnień, tzn. możliwości wykonywania pewnych operacji i dostępu do niektórych części systemu,

Użytkownicy systemu

tabela wszystkich użytkowników systemu, których można wyszukiwać i sortować

Dodawanie użytkownika systemu

W celu dodania nowego użytkowników do systemu należy wejść w zakładkę Użytkownicy > Użytkownicy systemu następnie kliknąć przycisk "Dodaj użytkownika"

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych użytkownika wraz z indywidualną nazwą użytkownika i hasłem oraz przypisaniem do odpowiedniej roli użytkowników, jeśli rola użytkowników nie istnieje, należy dodać nową rolę użytkowników, w zakładce Użytkownicy > Role użytkowników

Kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania rekordu lub przycisk "Powrót" w celu anulowania zapisu.

Edycja użytkownika systemu

W celu edycji istniejącego użytkownika systemu należy z podglądu wszystkich użytkowników systemu kliknąć przycisk "Edytuj"

Kolejnym krokiem jest edycja danych użytkownika i zapisanie danych klikając przycisk "Zapisz" lub anulować edycję, klikając przycisk "Anuluj"

Usuwanie użytkownika systemu

W celu usunięcia istniejącego użytkownika systemu należy z podglądu wszystkich użytkowników systemu kliknąć przycisk "Usuń"

Wyświetlony zostanie komunikat, czy na pewno chcesz usunąć dany rekord. Usunięcie rekordu z systemu jest trwałe.

Kliknij przycisk "Nie" jeśli nie chcesz usunąć rekordu z systemu, kliknij przycisk "Tak, usuń" jeśli chcesz usunąć trwale rekord z systemu.

Edycja konta

W celu edycji danych swojego konta użytkownika należy wejść w zakładkę Użytkownicy > Edycja konta, następnie zmienić swoje hasło. Zmiana innych danych jest możliwa tylko i wyłącznie przez administratora systemu.

Kliknij przycisk "Powrót" jeśli nie chcesz dokonywać zmiany hasła, kliknij przycisk "Zapisz zmiany" jeśli chcesz ustawić nowe hasło.

Konfiguracja

Podstawowe ustawienia systemu, które można skonfigurować z poziomu panelu użytkownika.

Ustawienia systemu

Generowanie numerów inwentaryzacyjnych - podpowiedź kolejnego numeru inwentaryzacyjnego.

Kolejna liczba jako numer inwentaryzacyjny

Kolejna liczba jako numer inwentaryzacyjny / nazwa skrócona miejsca użytkowania,

numerowana od 0 do N dla danego miejsca użytkowania

Przedsiębiorstwo

Informacje dotyczące przedsiębiorstwa, które korzysta z systemu.

Informacje o przedsiębiorstwie znajdują się między innymi w nagłówkach wydruków

Kopia bazy danych

W celu utworzenia kopii bazy danych systemu należy wybrać z menu Konfiguracja > Kopia bazy danych, następnie kliknąć przycisk "Pobierz & Wykonaj kopię"

Folder z zawartością bazy danych zostanie pobrany automatycznie, w formacie .zip, który należy rozpakować.

Dokumentacja

Przekierowanie do dokumentacji użytkownika dla osób pracujących z systemem SEST.

Kontakt

Skontaktuj się z wydawcą oprogramowania Systemu Ewidencji Środków Trwałych w celu uzyskania szczegółowych informacji.